Arama
Kategoriler
  Menu Close

  Kişisel Verilerin Korunması

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Metni

  BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayatlara ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi’nden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır. KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

  1. Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

  6698 sayılı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; Sunacağımız hizmet çerçevesinde sizden alacağı talimatlar ve başvurular kapsamında, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve sınırlar çerçevesinde, sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek, sözleşme süresince satın almakta olduğunuz hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapmak, ilgili kampanyalardan sizi haberdar etmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hukuki işlem ve uyum bilgileri, talep ve şikayet yönetimi bilgileri, görsel ve işitsel veriler, müşteri verileri ve müşteri işlem verileri gibi kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma veya onlara devretme gibi konularda, “Veri İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve kişisel veri işleme şartları dahilinde gerçekleştirebilir.

  Bu sebeple kişisel verileriniz; sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanabilmesi, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi ve idari ve hukuki yükümlülüklerimizin gereğinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilir.Bu nedenle Kişisel verileriniz yasaların öngördüğü sınırlandırmalar çerçevesinde, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile sermaye piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, İştiraklerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, İştirakler müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

  2. Şirket Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyor?

  Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, Şirket gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;
  1. Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.
  2. Web sitesi ve mobil site aracılığıyla Şirkete ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.
  3. Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.
  4. Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.
  5. Veri işleme politikaları düzenli aralıklarla güncellenmektedir.

  3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hâle getirilmektedir.

  Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş’ye yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

  5. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

  BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş tarafından alınan ve işlenen kişisel verileriniz, bu metnin devamında belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK kanun metninin 5. ve 6. maddeleri hükümlerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenecektir. BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş’nin faaliyetlerine ve iş akışlarına bağlı olarak değişebilmekle birlikte; kişisel verileriniz, BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi, BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş ‘nin web sitelerinin teknik olarak yönetimi, müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi, ürün anketleri ve BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş’ye gönderdiğiniz soruların takibi, BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası, söz konusu ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması, yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi, BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş’nin ve BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini, BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, çalışan idaresi ve yönetimi, BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş’ye ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, lojistik faaliyetlerinin planlanması, itibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi, etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, insan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş’nin teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması, kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaçlarla ve ilgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla güvenilir üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ve/veya iş ortaklarımıza ve/veya yurt içinde ve/veya yurt dışındaki BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş şirketine ve gerekli tüm tedbirler BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş tarafından alınarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

  6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Nedeni

  Kişisel veriler, BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

  Kişisel verilerinizin BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

  Kişisel Verilerin Güvenliği

  Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001 Standardı ve iyi uygulaması kitapçığı 27018) teknik ve idari tedbirlerini, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi (Bureau Veritas - Veri Koruma Teknik Standardı, BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Standardı) gereklilikleri ve ayrıca KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Verilerin Güvenliğine dair rehberlerin gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirilmektedir.

  Kişisel Veri Sahibinin Hakları İle İlgili Başvuru Yöntemleri

  KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

  Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;
  1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyadı bilgisi.
  2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası eğer değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası.
  3. Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
  4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
  5. Başvuru sahibinin, talep konusu.
  6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

  İlgili kişinin kullanabileceği başvuru yöntemleri;
  1. Başvuru sahibi, şahsen Şirket Adresine* «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile danışma ofisine elden tutanak ile teslimat yapabilir.
  2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Şirket Adresine* tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.
  3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen BIGGBRANDS E-TİCARET HİZMETLERİ VE İHRACAT A.Ş Kayıtlı Elektronik Posta sanalmagazacilik@hsoz.kep.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

  * Şirket Adresi: Rüzgârlıbahçe Mah. Bozkurt Sok. No:3 Acarlar İş Merkezi F Blok K:8 Beykoz / İstanbul / TÜRKİYE
  Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz.